Stallion 1963 Chestnut 1.68 m 
SF 25000159044715L  pref
Lic.: KWPN
1.35m Jump. Level 3 Test 1 / Medium
xx  
1957 Chestnut  
Lic.: xx
xx  
1933 Chestnut  
Lic.: xx
xx  1913
xx  1903
xx  1892
xx  1885
xx  1904
xx  1887
xx  1887
xx  1926
xx  1898
xx  1902
xx  1918
xx  1911
xx  1913
xx  
1950 Brown  
xx  1935
xx  1920
xx  1913
xx  1914
xx  1928
xx  1915
xx  1910
xx  1939
xx  1933
xx  1927
xx  1928
xx  1927
xx  1916
xx  1918
SF 25000149003109A 
1957 Chestnut  
SF 25000159003705M 
1943 Chestnut  
Lic.: SF
SF  1937
SF  1917
xx  1898
SF  1912
SF  1929
VIDI 
SF  1921
SF  1921
SF  1938
xx  1932
xx  1925
SF  1928
SF  1921
SF  1917
SF 25000149059685E 
1946 Chestnut  
SF  1937
SF  1932
xx  1917
SF  1920
SF  1923
SF  1917
RADE 
SF  1917
SF  1940
SF  1935
SF  1926
SF  1928
SF  1935