EGO  ProgeniesEdit
Stallion 1884 Black
HOLST 1461
Lic.: HOLST
EGGI  ProgeniesEdit
OLDBG 180101080/47
1880 Bay 1.66 m
Lic.: OLDBG
OLDBG 180092575/StR
1875 Dark brown
Lic.: OLDBG
HANN 0
NORD  ProgeniesEdit
HANN 1866
MECKL 1843
SF 1840
EBBA  ProgeniesEdit
HANN 1865
MECKL 1845
Missing
Missing
Missing
Missing
MECKL 1856
xx 1830
xx 1831
ISH 1845
xx 1825
xx 1814
xx 1803
xx 1812
xx 1799
xx 1803
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing