Stallion 1912 Chestnut
TRAK
Lic.: TRAK
xx
1889 Chestnut
Lic.: TRAK, xx
xx
1883 Chestnut
Lic.: xx
xx 1877
xx 1870
xx 1849
xx 1842
xx 1833
xx 1838
xx 1837
xx 1831
xx 1830
xx 1860
xx 1848
xx 1841
xx 1841
xx 1865
xx 1857
xx 1847
xx 1824
xx 1840
xx 1830
xx 1831
xx 1844
xx 1833
xx 1818
xx 1813
xx 1838
xx 1817
xx 1870
xx 1860
xx 1842
xx 1833
xx 1811
xx 1826
xx 1836
xx 1826
xx 1825
xx 1843
xx 1824
xx 1801
xx 1815
xx 1826
xx 1815
xx 1807
xx 1850
xx 1833
xx 1826
xx 1807
xx 1822
xx 1823
xx 1804
xx 1809
xx 1844
xx 1836
xx 1809
xx 1807
xx 1835
xx 1827
xx
1875 Chestnut
xx 1859
xx 1848
xx 1833
xx 1826
xx 1807
xx 1822
xx 1823
xx 1804
xx 1809
xx 1843
xx 1833
xx 1826
xx 1823
xx 1838
xx 1825
xx 1825
xx 1834
xx 1828
xx 1817
xx 1802
xx 1808
xx 1809
xx 1798
xx 1831
xx 1820
xx 1808
xx 1814
xx 1806
xx 1807
xx 1861
xx 1851
xx 1834
xx 1825
xx 1812
xx 1818
xx 1823
xx 1810
xx 1808
xx 1837
xx 1831
xx 1816
xx 1825
xx 1830
xx 1810
xx 1824
xx 1852
xx 1845
xx 1831
xx 1822
xx 1826
xx 1830
xx 1815
xx 1840
xx 1820
xx 1799
xx 1810
xx 1827
xx 1812
TRAK
1900 Chestnut
xx
1894 1.61 m
Lic.: xx
xx 1888
xx 1875
xx 1868
xx 1857
xx 1833
xx 1844
xx 1857
xx 1845
xx 1848
xx 1868
xx 1849
xx 1842
xx 1837
xx 1860
xx 1850
xx 1847
xx 1864
xx 1848
xx 1831
xx 1833
xx 1857
xx 1846
xx 1851
xx 1869
xx 1849
xx 1842
xx 1837
xx 1860
xx 1831
xx 1847
xx 1881
xx 1864
xx 1855
xx 1842
xx 1832
xx 1834
xx 1843
xx 1831
xx 1842
xx 1837
xx 1838
xx 1824
xx 1830
xx 1868
xx 1856
xx 1847
xx 1826
xx 1837
xx 1831
xx 1842
xx 1861
xx 1848
xx 1831
xx 1833
xx 1853
xx 1833
xx 1840
TRAK
1885 Black 1.58 m
TRAK 1869
TRAK 1859
xx 1850
xx 1838
xx 1822
xx 1824
xx 1841
xx 1833
xx 1822
Ostpruisen 1839
xx 1827
VEGA  ProgeniesEdit
Ostpruisen 1825
ox 1809
CABA  ProgeniesEdit
TRAK 1812
TRAK 1854
TRAK 1840
xx 1834
xx 1809
xx 1824
TRAK 1824
TRAK 1819
TRAK 1810
TRAK 1849
TRAK 1838
xx 1819
Ostpruisen 1833
FROG  ProgeniesEdit
TRAK 1840
xx 1833
AA 1833
TRAK 1866
TRAK 1856
AA 1851
TRAK 1845
xx 1839
TRAK 1833
AA 1841
xx 1834
AA 1833
TRAK 1851
TRAK 1833
TRAK 1824
TRAK 1819
TRAK 1837
TRAK 1861
TRAK 1852
TRAK 1833
TRAK 1824
TRAK 1819
TRAK 1840
TRAK 1828
TRAK 1823
ARCA  ProgeniesEdit
TRAK 1843
TRAK 1830
FWG 1821
TRAK 1820
TRAK 1819
Ehb 1811
TRAK 1799