Stallion 1935 Chestnut 1.59 m 
NSTg 404 
Lic.: NSTg
NSTg 325 
1930 Grey 1.62 m 
Lic.: NSTg
NSTg 182 pref
1916 Dark brown 1.64 m 
Lic.: NSTg
OF  1906
OF  1901
OF  1895
HANN  1886
OF  1902
THOR 
OF  1898
OF  0
NPS  1907
OF  1900
OF  1895
OF  1895
GrPS  1900
OF  1892
GrPS  1888
NSTg 3348hb 
1920 Grey 1.58 m 
OF  1907
UTZ 
OF  1902
UZES 
HANN  1898
OF  1890
OF  1902
THOR 
OF  1898
NSTg  1910
GPSa  1898
NPS  1894
NSTg  0
JACK 
GPSa  1903
NSTg 3415 
1931 Chestnut 1.57 m 
NSTg 283 
1924 Chestnut 1.62 m 
Lic.: NSTg
NSTg  1916
OF  1906
OF  1901
OF  1902
NPS  1907
OF  1900
GrPS  1900
NSTg  1918
OLDBG  1906
OLDBG  1905
Missing
Missing
NSTg 544hb 
1912 Black 1.60 m 
GrPS  1908
  1894
OLDBG  1889
OLDBG  0
GrPS  0
OLDBG  1893
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing