Stallion 1935 Chestnut 1.59 m 
NSTg 404 
Lic.: NSTg
NSTg 325 
1930 Grey 1.62 m 
Lic.: NSTg
NSTg 182 pref
1916 Dark brown 1.64 m 
Lic.: NSTg
OF  1906
OF  1901
OF  1895
OF  1885
HANN  1886
HANN  1871
HANN  0
OF  1902
THOR 
OF  1898
OF  1886
OF  1880
OF  0
OF  1892
EDDA 
OF  1881
NPS  1907
OF  1900
OF  1895
OF  1886
OF  1890
OF  1895
OF  1890
GrPS  1900
OF  1892
OF  1885
OF  1885
GrPS  1888
NSTg 3348hb 
1920 Grey 1.58 m 
OF  1907
UTZ 
OF  1902
UZES 
HANN  1898
xx  1878
OF  1890
OF  1873
OF  1902
THOR 
OF  1898
OF  1886
OF  1880
OF  1891
NSTg  1910
GPSa  1898
NPS  1894
NPS  1888
Missing
Missing
NSTg  0
JACK 
GPSa  1903
SF  1897
GPSa  0
Missing
Missing
NSTg 3415 
1931 Chestnut 1.57 m 
NSTg 283 
1924 Chestnut 1.62 m 
Lic.: NSTg
NSTg  1916
OF  1906
OF  1901
OF  1895
HANN  1886
OF  1902
THOR 
OF  1898
OF  0
NPS  1907
OF  1900
OF  1895
OF  1895
GrPS  1900
OF  1892
GrPS  1888
NSTg  1918
OLDBG  1906
OLDBG  1896
OLDBG  1901
OLDBG  1905
OLDBG  1897
OLDBG  0
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
NSTg 544hb 
1912 Black 1.60 m 
GrPS  1908
  1894
OLDBG  1889
OLDBG  1881
OLDBG  0
OLDBG  0
OLDBG  1883
OLDBG  1870
GrPS  0
OLDBG  1893
ENNO 
OLDBG  1885
OLDBG  1885
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing