Stallion 1935 Chestnut 1.59 m 
NSTg 404 
Lic.: NSTg
NSTg 325 
1930 Grey 1.62 m 
Lic.: NSTg
NSTg 182 pref
1916 Dark brown 1.64 m 
Lic.: NSTg
OF  1906
OF  1901
OF  1895
OF  1885
EGGI 
OLDBG  1880
OLDBG  1875
HANN  0
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
HANN  1886
HANN  1871
HANN  1861
MECKL  1845
CITA 
HANN  1850
HANN  0
xx  1841
HANN  0
HANN  0
SUED 
HANN  1866
MECKL  1843
HANN  0
HANN  0
HANN  1854
OF  1902
THOR 
OF  1898
OF  1886
OF  1882
OF  1875
L 
OF  0
OF  1870
OF  1860
OF  1880
OF  1873
OLDBG  1867
OLDBG  1865
OLDBG  1870
ABT 
OLDBG  1860
OF  0
OF  1892
OLDBG  1886
OLDBG  1882
OLDBG  1881
OLDBG  1863
EDDA 
OF  1881
Missing
Missing
Missing
Missing
NPS  1907
OF  1900
OF  1895
OF  1886
OF  1882
OF  1875
L 
OF  0
OF  1870
OF  1860
OF  1890
OF  1880
OLDBG  1875
OLDBG  1870
Missing
Missing
OF  1895
OF  1890
OF  1884
ARDO 
OLDBG  1879
OLDBG  1870
OLDBG  1868
OLDBG  1846
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
GrPS  1900
OF  1892
OF  1885
JAGO 
OLDBG  1877
OLDBG  1863
OLDBG  1870
MIRA 
OLDBG  1880
OLDBG  1868
OLDBG  1868
OF  1885
OF  1880
OF  1873
Missing
Missing
GrPS  1888
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
NSTg 3348hb 
1920 Grey 1.58 m 
OF  1907
UTZ 
OF  1902
UZES 
HANN  1898
xx  1878
xx  1871
xx  1855
xx  1871
xx  1872
xx  1862
xx  1856
SF  1949
SF  1942
SF  1944
Missing
Missing
OF  1890
OF  1873
OLDBG  1867
OLDBG  1859
OLDBG  1855
OLDBG  1865
OLDBG  1859
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
OF  1902
THOR 
OF  1898
OF  1886
OF  1882
OF  1875
L 
OF  0
OF  1870
OF  1860
OF  1880
OF  1873
OLDBG  1867
OLDBG  1865
OLDBG  1870
ABT 
OLDBG  1860
OF  1891
OF  1886
OF  1882
OF  1870
ELSA 
HOLST  1885
HOLST  1880
EBBA 
OF  0
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
NSTg  1910
GPSa  1898
NPS  1894
NPS  1888
OLDBG  1883
OLDBG  1877
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
NSTg  0
JACK 
GPSa  1903
SF  1897
Trotter  1890
Trotter  1880
Trotter  1870
SF  0
SF  1878
GPSa  0
SF  1891
SF  1883
GPSa  0
OLDBG  1890
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
NSTg 3415 
1931 Chestnut 1.57 m 
NSTg 283 
1924 Chestnut 1.62 m 
Lic.: NSTg
NSTg  1916
OF  1906
OF  1901
OF  1895
OF  1885
EGGI 
OLDBG  1880
Missing
Missing
HANN  1886
HANN  1871
HANN  1861
HANN  0
HANN  0
SUED 
HANN  1866
HANN  0
OF  1902
THOR 
OF  1898
OF  1886
OF  1882
OF  1870
OF  1880
OF  1873
OLDBG  1870
OF  0
OF  1892
OLDBG  1886
OLDBG  1881
EDDA 
OF  1881
NPS  1907
OF  1900
OF  1895
OF  1886
OF  1882
OF  1870
OF  1890
OF  1880
OF  1895
OF  1890
OF  1884
OLDBG  1868
Missing
Missing
GrPS  1900
OF  1892
OF  1885
JAGO 
OLDBG  1877
MIRA 
OLDBG  1880
OF  1885
OF  1880
GrPS  1888
Missing
Missing
Missing
Missing
NSTg  1918
OLDBG  1906
OLDBG  1896
OLDBG  1890
OLDBG  1877
OLDBG  1883
GIBA 
OLDBG  1888
OLDBG  1884
OLDBG  1877
OLDBG  1901
OLDBG  1897
OLDBG  1890
OLDBG  1882
OLDBG  1887
OLDBG  1877
OLDBG  1905
OLDBG  1897
OLDBG  1890
OLDBG  1877
OLDBG  1878
OLDBG  1882
OF  1875
OLDBG  0
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
NSTg 544hb 
1912 Black 1.60 m 
GrPS  1908
  1894
OLDBG  1889
OLDBG  1881
OLDBG  1874
OLDBG  1863
Missing
Missing
OLDBG  0
Missing
Missing
Missing
Missing
OLDBG  0
OLDBG  1883
OLDBG  1874
OLDBG  1863
OLDBG  1874
OLDBG  1866
NORA 
OLDBG  1869
OLDBG  1870
OLDBG  1863
MECKL  1844
HANN  0
Missing
Missing
GrPS  0
OLDBG  1893
ENNO 
OLDBG  1885
EGGI 
OLDBG  1880
OLDBG  1875
HANN  0
OLDBG  1882
OLDBG  1863
OLDBG  0
OLDBG  1885
OLDBG  1874
OLDBG  1863
OLDBG  0
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing