Stallion 1896 Chestnut 1.68 m
TRAK
Lic.: TRAK
xx
1876 Chestnut
Lic.: xx
xx
1851 Brown
Lic.: xx
xx 1834
xx 1825
xx 1812
xx 1790
xx 1773
xx 1764
xx 1777
xx 1758
xx 1772
xx 1798
xx 1782
xx 1767
xx 1771
xx 1788
xx 1774
xx 1768
xx 1818
xx 1807
xx 1795
xx 1780
xx 1778
xx 1796
xx 1790
xx 1779
xx 1797
xx 1777
xx 1758
xx 1761
xx 1774
xx 1764
xx 1763
xx 1823
xx 1810
xx 1803
xx 1793
xx 1777
xx 1783
xx 1774
xx 1779
xx 1804
xx 1787
xx 1780
xx 1776
xx 1787
xx 1780
xx 1771
xx 1808
xx 1787
xx 1773
xx 1781
xx 1782
xx 1774
xx 1777
xx 1796
xx 1784
xx 1774
xx 1769
xx 1778
xx 1768
xx 1771
xx 1837
xx 1831
xx 1816
xx 1802
xx 1787
xx 1773
xx 1775
xx 1782
xx 1809
xx 1784
xx 1792
xx 1791
xx 1778
xx 1776
xx 1825
xx 1810
xx 1797
xx 1778
xx 1803
xx 1790
xx 1793
xx 1808
xx 1790
xx 1773
xx 1777
xx 1798
xx 1782
xx 1788
xx 1830
xx 1810
xx 1799
xx 1791
xx 1775
xx 1791
xx 1774
xx 1772
xx 1798
xx 1789
xx 1780
xx 1775
xx 1777
xx 1769
xx 1824
xx 1806
xx 1789
xx 1780
xx 1775
xx 1777
xx 1774
xx 1814
xx 1790
xx 1778
xx 1799
xx 1783
xx 1792
xx
1860 Chestnut
xx 1848
xx 1841
xx 1831
xx 1822
xx 1807
xx 1790
xx 1798
xx 1812
xx 1802
xx 1803
xx 1826
xx 1815
xx 1799
xx 1805
xx 1807
xx 1782
xx 1790
xx 1833
xx 1817
xx 1802
xx 1787
xx 1808
xx 1799
xx 1821
xx 1813
xx 1801
xx 1806
xx 1815
xx 1800
xx 1795
xx 1830
xx 1809
xx 1796
xx 1812
xx 1805
xx 1786
xx 1813
xx 1796
xx 1784
xx 1784
xx 1782
xx 1787
xx 1819
xx 1804
xx 1790
xx 1778
xx 1773
xx 1794
xx 1784
xx 1778
xx 1784
xx 1770
xx 1777
xx 1841
xx 1821
xx 1814
xx 1803
xx 1792
xx 1788
xx 1786
xx 1792
xx 1804
xx 1781
xx 1774
xx 1760
xx 1788
xx 1775
xx 1783
xx 1831
xx 1819
xx 1810
xx 1796
xx 1797
xx 1797
xx 1798
xx 1812
xx 1802
xx 1787
xx 1803
xx 1784
xx 1790
xx 1834
xx 1809
xx 1796
xx 1812
xx 1805
xx 1786
xx 1806
xx 1784
xx 1791
xx 1802
xx 1828
xx 1808
xx 1799
xx 1784
xx 1792
xx 1799
xx 1789
xx 1823
xx 1808
xx 1799
xx 1795
xx 1813
xx 1794
xx 1790
MOBA  ProgeniesEdit
TRAK
1887
xx
1873 Chestnut
Lic.: TRAK, xx
xx 1859
xx 1834
xx 1822
xx 1807
xx 1790
xx 1773
xx 1777
xx 1798
xx 1782
xx 1788
xx 1812
xx 1802
xx 1787
xx 1803
xx 1784
xx 1790
xx 1822
xx 1814
xx 1799
xx 1795
xx 1804
xx 1791
xx 1787
xx 1813
xx 1801
xx 1782
xx 1799
xx 1789
xx 1840
xx 1820
xx 1799
xx 1791
xx 1791
xx 1810
xx 1794
xx 1799
xx 1821
xx 1808
xx 1799
xx 1799
xx 1815
xx 1808
xx 1808
xx 1829
xx 1812
xx 1790
xx 1773
xx 1777
xx 1798
xx 1782
xx 1788
xx 1816
xx 1808
xx 1796
xx 1793
xx 1807
xx 1795
xx 1795
xx 1865
xx 1849
xx 1842
xx 1833
xx 1826
xx 1807
xx 1822
xx 1823
xx 1804
xx 1809
xx 1838
xx 1825
xx 1812
xx 1818
xx 1825
xx 1814
xx 1812
xx 1837
xx 1831
xx 1816
xx 1802
xx 1809
xx 1825
xx 1810
xx 1808
xx 1830
xx 1810
xx 1799
xx 1798
xx 1824
xx 1806
xx 1814
xx 1857
xx 1842
xx 1833
xx 1811
xx 1799
xx 1800
xx 1826
xx 1819
xx 1815
xx 1836
xx 1826
xx 1814
xx 1816
xx 1825
xx 1814
xx 1818
xx 1839
xx 1831
xx 1809
xx 1812
xx 1823
xx 1809
xx 1811
xx 1815
xx 1806
xx 1784
xx 1788
xx 1804
xx 1783
TRAK
1881 Chestnut
xx 1864
xx 1841
xx 1831
xx 1822
xx 1807
xx 1812
xx 1826
xx 1815
xx 1807
xx 1833
xx 1817
xx 1802
xx 1808
xx 1821
xx 1813
xx 1815
xx 1835
xx 1827
xx 1820
xx 1799
xx 1810
xx 1807
xx 1789
xx 1822
xx 1797
xx 1806
xx 1810
xx 1803
xx 1858
xx 1848
xx 1841
xx 1831
xx 1822
xx 1826
xx 1833
xx 1817
xx 1821
xx 1830
xx 1813
xx 1819
xx 1804
xx 1833
xx 1811
xx 1799
xx 1800
xx 1826
xx 1819
xx 1815
xx 1834
xx 1825
xx 1816
xx 1808
xx 1827
xx 1812
TRAK 1871
TRAK 1859
xx 1850
xx 1838
xx 1822
xx 1807
xx 1812
xx 1824
xx 1813
xx 1811
xx 1841
xx 1833
xx 1823
xx 1819
xx 1822
xx 1811
xx 1812
Ostpruisen 1839
xx 1827
xx 1820
xx 1815
xx 1806
VEGA  ProgeniesEdit
Ostpruisen 1825
ox 1809
CABA  ProgeniesEdit
TRAK 1812
Ehb 1799
TRAK 1799
TRAK 1860
TRAK 1855
TRAK 1830
ox 1810
Pruisen 1821
xx 1812
TRAK 1817
Ostpruisen 1841
xx 1833
xx 1816
xx 1817
Ostpruisen 1833
ox 1810
VEGA  ProgeniesEdit
Ostpruisen 1825
TRAK 1849
TRAK 1832
xx 1807
xx 1807
DIDO  ProgeniesEdit
TRAK 1816
TRAK 1810
TRAK 1806
MERA  ProgeniesEdit
TRAK 1835
TRAK 1822
xx 1811
TRAK 1812
TRAK 1821
Ehb 1811
TRAK 1809