Stallion 1904 Bay 1.66 m 
OF 88NSTg/87DDr  pref
Lic.: DPS, GPSa, NSTg
OF DE331320099395 
1895 Chestnut 1.63 m 
Lic.: OF
OF 320081586 
1886   
Lic.: OF
OF  1882
OF  1875
OLDBG  1868
L 
OF  0
OF  1873
OF  1870
OF  1860
OF  1850
Missing
Missing
OF  
1890   
OF  1880
OLDBG  1875
HANN  0
OLDBG  1870
OLDBG  1862
OLDBG  1857
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
OF 320115095 
1895   
OF 320087991 
1891   
Lic.: OF
OF  1886
OF  1882
OF  1875
L 
OF  0
OF  1870
OF  1860
ELSA 
HOLST  1885
HOLST  1880
OF  1875
EBBA 
OF  0
OF  0
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing