Stallion 1904 Bay 1.66 m 
OF 88NSTg/87DDr  pref
Lic.: DPS, GPSa, NSTg
OF DE331320099395 
1895 Chestnut 1.63 m 
Lic.: OF
OF 320081586 
1886   
Lic.: OF
OF  1882
OF  1875
OLDBG  1868
SF  1860
SF  1850
SF  0
SF  1850
SF  1839
SF  1860
SF  1852
SF  1847
SF  1840
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
L 
OF  0
OF  1873
OLDBG  1867
OLDBG  1859
OLDBG  1846
OLDBG  1852
OLDBG  1855
OLDBG  1846
OLDBG  1865
OLDBG  1859
OLDBG  1853
OLDBG  1855
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
OF  1870
OF  1860
OF  1850
HANN  1840
Missing
Missing
Missing
Missing
OF  1840
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
OF  
1890   
OF  1880
OLDBG  1875
HANN  0
NORD 
HANN  1866
MECKL  1843
xx  1820
SF  1840
EBBA 
HANN  1865
MECKL  1845
HANN  0
Missing
Missing
Missing
Missing
MECKL  1856
xx  1830
xx  1831
ISH  1845
xx  1825
xx  1814
xx  1803
xx  1799
xx  1812
xx  1799
xx  1803
OLDBG  1870
OLDBG  1862
MECKL  1848
MECKL  1825
xx  1793
HANN  1840
xx  1830
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
OLDBG  1857
OLDBG  1853
OLDBG  1846
OLDBG  0
Missing
Missing
OLDBG  1835
OLDBG  1821
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
OF 320115095 
1895   
OF 320087991 
1891   
Lic.: OF
OF  1886
OF  1882
OF  1875
OLDBG  1868
SF  1860
SF  1850
SF  1850
SF  1860
SF  1852
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
L 
OF  0
OF  1873
OLDBG  1867
OLDBG  1859
OLDBG  1855
OLDBG  1865
OLDBG  1859
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
OF  1870
OF  1860
OF  1850
HANN  1840
OF  1840
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
ELSA 
HOLST  1885
HOLST  1880
OF  1875
OLDBG  1868
SF  1860
SF  1850
SF  1850
SF  1860
SF  1852
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
EBBA 
OF  0
OF  0
OF  1873
OLDBG  1867
OLDBG  1859
OLDBG  1855
OLDBG  1865
OLDBG  1859
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing
Missing