Stallion 1935
TRAK
Lic.: TRAK
TRAK
1929 Chestnut
Lic.: TRAK
TRAK 276309090318425
1925 Chestnut
Lic.: TRAK
TRAK 1914
TRAK 1904
TRAK 1900
TRAK 1903
TRAK 1880
TRAK 1894
TRAK 1914
TRAK 1901
TRAK 1881
TRAK 1896
TRAK 1891
xx 1883
TRAK 1873
TRAK
1923 Chestnut
TRAK 1914
TRAK 1904
TRAK 1900
TRAK 1903
TRAK 1880
TRAK 1894
Ostpruisen 1909
xx 1903
xx 1895
xx 1895
TRAK 1899
TRAK 1885
Ostpruisen 1886
TRAK
1930 Chestnut
TRAK
1912 Chestnut
Lic.: TRAK
TRAK 1896
xx 1876
xx 1851
xx 1860
MOBA  ProgeniesEdit
TRAK 1887
xx 1873
TRAK 1881
TRAK 1906
xx 1893
TRAK 1897
TRAK 1888
TRAK 1883
TRAK
1926 Chestnut
xx 1899
xx 1891
xx 1884
xx 1906
xx 1896
xx 1899
TRAK 1919
xx 1909
xx 1902
xx 1893
TRAK 0
TRAK 1893
Ostpruisen 1903