Stallion 1929 Chestnut
TRAK
Lic.: TRAK
TRAK
1912 Chestnut
Lic.: TRAK
TRAK
1896 Chestnut 1.68 m
Lic.: TRAK
xx 1876
xx 1851
xx 1860
MOBA  ProgeniesEdit
TRAK 1887
xx 1873
TRAK 1881
TRAK
1906 Chestnut
xx 1893
TRAK 1897
TRAK 1888
TRAK 1883
TRAK V371
1912 Chestnut 1.60 m
xx
1889 Chestnut
Lic.: TRAK, xx
xx 1883
xx 1877
xx 1870
xx 1875
xx 1859
xx 1861
ICH  ProgeniesEdit
TRAK
1901 Brown
xx 1891
xx 1882
xx 1877
IF  ProgeniesEdit
TRAK 1882
TRAK 1874
TRAK 1866