Stallion 1970 Chestnut 1.69 m 
KWPN 87  Stb.
Lic.: KWPN
xx BB2175 
1961 Chestnut 1.64 m 
Lic.: Sprt, xx
xx  
1947 Chestnut  
Lic.: xx
xx  1935
xx  1920
xx  1913
xx  1914
xx  1928
xx  1915
xx  1910
xx  1941
xx  1932
xx  1915
xx  1925
xx  1919
xx  1900
xx  1913
xx  
1955 Brown  
xx  1947
xx  1925
xx  1911
xx  1915
xx  1937
xx  1931
xx  1930
xx  1946
xx  1939
xx  1932
xx  1930
xx  1936
xx  1924
xx  1931
Sgldt 31424 ster
1964   
AMOR 
HOLST DE321210378859/1196 pref
1959 Brown 1.69 m 
Lic.: HOLST, KWPN, Sgldt
SWB  1952
TRAK  1939
TRAK  1926
HETA 
TRAK  1934
SWB  1941
SWB  1933
DINA 
SWB  1925
HOLST  1943
HOLST  1932
HOLST  1919
HOLST  1922
LINE 
HOLST  1936
HOLST  1931
HOLST  1930
Sgldt 27514 pref ster
1959   
SF  1944
SF  1937
SF  1930
SF  1930
SF  1940
SF  1933
SF  1926
Sgldt  1949
Sgldt  1942
Sgldt  1937
Sgldt  1938
Sgldt  1942
GPS  1932
Sgldt  1938