Stallion 1960 Chestnut 1.61 m 
xx  
Lic.: xx
xx 2500FR60001019A 
1954 Chestnut 1.64 m 
Lic.: xx
xx 2500FR60000849K 
1947 Brown  
Lic.: xx
xx  1931
xx  1919
xx  1907
xx  1912
xx  1924
xx  1913
xx  1912
xx  1936
xx  1923
xx  1910
xx  1917
xx  1922
xx  1923
xx  
1946 Brown  
xx  1940
xx  1935
xx  1920
xx  1928
xx  1932
xx  1927
xx  1921
xx  1933
xx  1927
xx  1920
xx  1920
xx  1916
xx  1899
xx  1896
xx  
1951 Brown  
xx  
1944 Brown  
Lic.: xx
xx  1937
xx  1928
xx  1918
xx  1918
xx  1926
xx  1914
xx  1921
xx  1930
xx  1923
xx  1913
xx  1913
xx  1923
xx  1914
xx  1905
xx  
1938 Brown  
xx  1931
xx  1914
xx  1905
xx  1907
xx  1923
xx  1913
xx  1907
xx  1928
xx  1913
xx  1901
xx  1900
xx  1911
xx  1892
xx  1904