532 SHAGYA X-3

5 6 7 8 9

532 SHAGYA X-3 Details Details

Stallion 1909 Grey

Shagya DE3999913805

Lic.: ShagyaSHAGYA X  Details Details

Shagya

1899 Grey 1.57m

Lic.: Shagya


SHAGYA VII  Details Details

Shagya

1877 Grey

Lic.: Shagya


SHAGYA II  Details Details

Shagya 1863361 EL BEDAVI V  Details Details

ox 1858246 SHERAKY-1  Details Details

Shagya

1883 Grey


SHERAKY OX  Details Details

ox 1874380 TADMOR  Details Details

Shagya 1863117 AMURATH-2  Details Details

Shagya 117 (Rad.)

1898 Grey


AMURATH OX  Details Details

ox 088000181

1881 Grey

Lic.: Shagya, ox


TAJAR IV OX  Details Details

ox 1873KOHEIL III OX  Details Details

ox 1876136 SHAGYA IV-I  Details Details

Shagya

1880 Grey


SHAGYA IV  Details Details

Shagya 1875166 DAHOMAN III  Details Details

Shagya 1872166 DAHOMAN III v. DAHOMAN III
u. 270 EL BEDAVI XXII v. EL BEDAVI XXII
u. 181 DAHABI II v. DAHABI II
u. 163 SIGLAVY XIV v. SIGLAVY XIV
u. 23 BARBARINO v. BARBARINO

1st mother: 117 AMURATH-2 (AMURATH OX X SHAGYA IV), Shagya, 1898

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

2nd mother: 136 SHAGYA IV-I (SHAGYA IV X DAHOMAN III), Shagya, 1880

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

3rd mother: 166 DAHOMAN III (DAHOMAN III X EL BEDAVI XXII), Shagya, 1872

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.

4th mother: 270 EL BEDAVI XXII (EL BEDAVI XXII X DAHABI II), Shagya, 1862

Name
Year
Sire
Sex
Studb.
Lic.
Predicates
Sport
Int. results.